2017.05.11 - Dostawa gazu

2017-05-16 15:00

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

 

 

            Sąd Rejonowy w Wałbrzychu zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro, prowadzonym poza ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz.2164 ze zm.), na :

 

„dostawa gazu ziemnego i świadczenie usług dystrybucji do obiektu Sądu Rejonowego w Wałbrzychu, ul. Słowackiego 11a .

 

I Opis przedmiotu zamówienia

  1. Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje dostawę gazu ziemnego wysokometanowego grupy E (GZ-50) do budynku Sądu Rejonowego w Wałbrzychu przy ul. Słowackiego 11a.
  2. Dostawa gazu ziemnego będzie realizowana na podstawie umowy zawierającej postanowienia umowy sprzedaży i umowy o świadczenie usług dystrybucji gazu ziemnego (umowa kompleksowa).
  3. Umowa dotycząca niniejszego zamówienia realizowana będzie na warunkach określonych przepisami ustawy  z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawa energetyczne (Dz.U. z 2012 r .poz. 1059 z późn. zm.), Kodeksu cywilnego oraz przepisami wykonawczymi wydanymi na ich podstawie.
  4. Grupa taryfowa obowiązująca u Operatora Systemu Dystrybucyjnego tj. PSG sp. z o.o ul. Kasprzaka 25 01-224 Warszawa do jakiej został zakwalifikowany punkt poboru paliwa gazowego to grupa W-5, grupa taryfowa OSD W-5.1
  5. Dostarczony gaz ziemny zużywany będzie przez 3 kotły o mocy 66 kW każdy.
  6. Szacunkowe koszty ponoszone w okresie realizacji zamówienia zostały ustalone przez wyszacowanie zużycia gazu w ilości 56000m3 co odpowiada ok. 618632 kWh w okresie od 01.06.2017 do 31.05.2018r.
  7. Na koszt realizacji zamówienia składają się :

1)      Opłata za gaz

2)      Opłata abonamentowa

3)      Opłata dystrybucyjna stała

4)      Opłata dystrybucyjna zmienna.

  1. Rozliczenia między Wykonawcą a Zamawiającym będą realizowane na podstawie bieżących wskazań układu pomiarowego, a podana ilość zużycia gazu ziemnego nie stanowi zobowiązania ze strony Zamawiającego do zakupu gazu ziemnego w podanej ilości.
  2. Szacunkowe określenie zapotrzebowania na paliwo gazowe w 2017/2018 roku

 

2017r./2018r.

Planowane zużycie paliwa gazowego w tysiącach kWh

Czerwiec 2017

15

Lipiec 2017

15

Sierpień 2017

25

Wrzesień 2017

30

Październik 2017

60

Listopad 2017

89

Grudzień 2017

95

Styczeń 2018

95

Luty 2018

89

Marzec 2018

60

Kwiecień 2018

30

Maj 2018

25

 

 

II Termin i miejsce składania ofert

Oferty należy składać do dnia 16 maja 2017 roku do godz. 15.00 w Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu w pok. 16 – oddział gospodarczy.

Rejestr zmian dla: 2017.05.11 - Dostawa gazu