Ochrona danych osobowych

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.


Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że Sąd Rejonowy w Wałbrzychu przy ul. Słowackiego 10; 58-300 Wałbrzych (dalej: „Sąd”) przetwarza informacje przekazane przez petentów, tworząc zbiory danych. Wśród tych informacji pojawiają się dane, które na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „Ogólne Rozporządzenie” lub „RODO”), oraz ustawy z dnia 10 maja 2018r.  o ochronie danych osobowych mają charakter danych osobowych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z Ogólnym Rozporządzeniem, celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie której dane dotyczą należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 lub 14 ust. 3 RODO - w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby której dane dotyczą, czy też z innych źródeł. W świetle powyższego pragniemy poinformować Państwa, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest  Sąd Rejonowy w Wałbrzychu przy ul. Słowackiego 10; 58-300 Wałbrzych.

Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Sąd Rejonowy w Wałbrzychu przy ul. Słowackiego 10; 58-300 Wałbrzych lub drogą
e-mailową pod adresem: iodo@walbrzych.sr.gov.pl

2.Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Sąd Rejonowy w Wałbrzychu
 ul. Słowackiego 10; 58-300 Wałbrzych lub drogą e-mailową pod adresem: iodo@walbrzych.sr.gov.pl

3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią.

4. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu udzielenia stosowanych odpowiedzi, w celach statystycznych, archiwalnych oraz prowadzenia postępowania sądowego. Dane w zakresie wizerunku (monitoring) Sąd przetwarza w celu zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia oraz prowadzenia postępowania sądowego.

5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w zakresie niezbędnego minimum, w przypadku udzielania odpowiedzi w trybie dostępu do informacji publicznej, udzielenia odpowiedzi w przypadku złożenia skargi lub zapytania w zakresie wskazanego przez Panią/Pana imienia i nazwiska, adresu korespondencji lub adresu mail, a w przypadku postępowania sądowego dalszych danych wymaganych przepisami prawa.

W przypadku nadesłana przez Panią/Pana innych danych osobowych informuję, że będą one przetwarzane również w celach archiwalnych.

6. Tam gdzie jest to konieczne, Sąd przetwarza szczególne kategorie danych osobowych.

7. Sąd nie przewiduje przekazywania Pani/Pana danych odbiorcom w myśl art. 13 ust. 1 lit. e

8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców w (1) państwach trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) lub do (2) organizacji międzynarodowych,

z wyjątkiem postępowań sądowych gdzie jest to niezbędne i wskazane przepisem prawa.

9. Pani/Pana dane osobowe będą przez Sąd przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji prawnie uzasadnionych celów Sądu, o których mowa w pkt. 4 powyżej i tak w przypadku udzielenia odpowiedzi:

9.1 w trybie dostępu do informacji publicznej przez okres 5 lat.

9.2 w przypadku udzielnie odpowiedzi na skargę przez okres 5 lat.

9.3 w przypadku udzielnie odpowiedzi na zapytanie przez okres 5 lat

9.4 w przypadku danych z monitoringu dane przetwarzane są przez okres 7 dni a następnie nadpisywane, wyjątek stanowią nagrania z kamer zabezpieczone i przekazane odpowiednim służbom celem rozstrzygnięcia sporu.

9.5 w przypadku danych zawartych w aktach postępowań sądowych, w tym nagrania z sal rozpraw, przez okres wynikający z przepisów szczególnych według kwalifikacji sędziego.

10. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:

10.1.  żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,

10.2.  żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,

10.3.  żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,

10.4.  żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

10.5.  wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych,

10.6.  przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,

10.7.  wniesienia skargi do organu nadzorczego.

11. Informacje odnośnie możliwości skorzystania z praw wskazanych w punktach 10. 1 do 10.7 powyżej można uzyskać poprzez:

11.1. kontakt e-mailowy pod adresem: iodo@walbrzych.sr.gov.pl

11.2. kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Sąd Rejonowy w Wałbrzychu przy ul. Słowackiego 10; 58-300 Wałbrzych

12. Sąd przetwarza Pani/Pana dane osobowe, które zostały zazwyczaj pozyskane, od osoby której dane dotyczą.

13. Sąd nie podejmuje, w oparciu o Pani/Pana dane osobowe, zautomatyzowanych decyzji, w tym nie dokonuje profilowania, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

14. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

15. Administrator nie przewiduje przetwarzania złożonych przez Panią/Pana danych w celu innym niż ten, z którym Pani/Pan zwróciła/ł się do Sądu.

16. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w formie elektronicznej, papierowej oraz ustnej, zgodnie z metodami i procedurami związanymi z celami przetwarzania, o których mowa

w pkt. 4 powyżej.

 Obowiązek informacyjny dla petentów.

Obowiązek informacyjny dla stron.


Zgodnie z art. 11 Ustawy z dnia 10.05.2018r.  o ochronie danych osobowych (Dz. U. z dnia 24.05.2018 r.) w Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu wyznaczono Inspektora Danych Osobowych w osobie Pani:

Magdaleny Dudzic -Goliasz
telefon kontaktowy: 603 575 236