Pomoc prawna

KOMUNIKAT W ZWIĄZKU ZE ZMIANĄ PRZEPISÓW USTAWY O NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ, NIEODPŁATNYM PORADNICTWIE OBYWATELSKIM ORAZ EDUKACJI PRAWNEJ (Dz. U. z 2019 r. poz. 294 oraz 2020 r. poz. 875)

Nowelizacja przepisów o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej poszerza krąg beneficjentów na osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą oraz upraszcza procedury udzielania takiej pomocy w czasie epidemii. W mocy pozostają zalecenia ministerstwa sprawiedliwości dotyczące sposobu udzielania pomocy w czasie trwania epidemii.

Objęcie nieodpłatną pomocą prawną i nieodpłatnym poradnictwem obywatelskim jednoosobowych przedsiębiorców wynika z nowych wyzwań, przed którymi stoją najmniejsze firmy w trudnym okresie epidemii. Drobny przedsiębiorca często nie ma środków na opłacenie profesjonalnego wsparcia, a właśnie w tym czasie jest ono najbardziej potrzebne. Nieodpłatna pomoc prawna powinna pozwolić takim przedsiębiorcom podjąć właściwe decyzje w nowych dla nich okolicznościach i oddalić niebezpieczeństwo zawieszenia lub nawet zakończenia działalności.

Na podstawie art. 29 ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa Sars-Cov-2 (Dz. U. z 2020 r. poz. 875) wprowadzono zmiany w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 294, zwanej dalej: „ustawą”) poszerzające krąg beneficjentów oraz ułatwiające świadczenie nieodpłatnej pomocy w stanie epidemii.

I. Istotne zmiany po nowelizacji

Po pierwsze, w związku z uchyleniem ust. 2 w art. 3 i nowelizacją art. 4 ust. 1 ustawy, nieodpłatna pomoc prawna od dnia 16 maja 2020 r. obejmuje także sprawy związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przez osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą – niezatrudniające innych osób w ciągu ostatniego roku.

Po drugie, stosownie do treści wprowadzonego art. 28a ustawy, obowiązującego z mocą od dnia 13 marca 2020 r., w czasie zagrożenia epidemicznego, w okresie stanu epidemii albo stanu nadzwyczajnego udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego może odbywać się za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość oraz poza lokalem punktu. Do świadczenia pomocy stosuje się odpowiednio przepisy mające zastosowanie do osób, o których mowa w art. 8 ust. 8 ustawy. Przepisu art. 4 ust. 2 nie stosuje się. Powyższe oznacza, że realizacja zadań z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w trakcie trwania epidemii (a także stanu nadzwyczajnego oraz stanu zagrożenia epidemicznego) może odbywać się w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów, a więc za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (np. telefon, e-mail, komunikatory internetowe) oraz poza lokalem punktu.

Co istotne, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy w powyższy sposób beneficjent nie jest zobowiązany do złożenia pisemnego oświadczenia, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, a osoba fizyczna-przedsiębiorca nie musi składać oświadczenia o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku.

II. Zasady udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej podczas stanu epidemii

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 964), pozwala w § 14 ust. 1-3 i 5 na wprowadzenie ograniczeń w zakresie wykonywania zadań publicznych i przewiduje, że do odwołania:

1. Wykonywanie zadań przez urząd administracji publicznej lub jednostkę organizacyjną wykonującą zadania o charakterze publicznym może podlegać ograniczeniu polegającym na wykonywaniu wyłącznie zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom;

2. W urzędach administracji publicznej lub jednostkach organizacyjnych wykonujących zadania o charakterze publicznym dopuszczalna liczba interesantów przebywających w tym samym czasie w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż jedna osoba na jedno stanowisko obsługi, z wyłączeniem osób realizujących zadania w zakresie obsługi interesantów.

3. Ograniczenia dotyczącego dopuszczalnej liczby interesantów przebywających w tym samym czasie w jednym pomieszczeniu nie stosuje się do:

1) dziecka do ukończenia 13 roku życia;

2) osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności, osoby z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osoby z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osoby, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie;

3) osoby o ograniczonej możliwości prowadzenia własnych spraw w urzędzie;

4) osoby wymagającej pomocy tłumacza;

5) innej osoby, w przypadkach wynikających z odrębnych przepisów.

Decyzję o rodzaju i formie wprowadzanych ograniczeń podejmuje kierownik urzędu administracji publicznej, dyrektor generalny urzędu lub kierujący jednostką organizacyjną wykonującą zadania o charakterze publicznym, uwzględniając konieczność zapewnienia bezpieczeństwa obywateli, zawiadamiając o tych ograniczeniach, w drodze ogłoszenia, na stronie podmiotowej urzędu lub jednostki, a także przez wywieszenie ogłoszenia w siedzibie urzędu lub jednostki.

Wobec powyższego, w razie podjęcia przez starostę (prezydenta miasta na prawach powiatu) decyzji o świadczeniu nieodpłatnych usług za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość oraz poza lokalem punktu, aktualne pozostają zalecenia ministra sprawiedliwości zamieszczone w poprzednim komunikacie:

https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/aktualnosci/news,14909,komunikat-w-zwiazkuz-zagrozeniem-covid-19.html

ZESTAWIENIE ZMIAN W USTAWIE O NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ, NIEODPŁATNYM PORADNICTWIE OBYWATELSKIM ORAZ EDUKACJI PRAWNEJ (Dz. U. z 2019 r. poz. 294 oraz 2020 r. poz. 875) W ZWIĄZKU Z ROZPRZESTRZENIANIEM SIĘ WIRUSA SARS-COV-2

I. Dla beneficjentów pomocy – zmiany obowiązują od 16 maja 2020 r.

Z perspektywy beneficjentów nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na uwagę zasługuje rozszerzenie zakresu świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej o sprawy związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. W przypadku obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii albo wprowadzenia stanu nadzwyczajnego udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego może odbywać się za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość oraz poza lokalem punktu. W takiej sytuacji, ze względów bezpieczeństwa, nie jest wymagane złożenie przez osobę uprawnioną oświadczenia o niemożności poniesienia kosztów odpłatnej pomocy prawnej oraz – jeśli chodzi o przedsiębiorców jednoosobowo prowadzących działalność gospodarczą – oświadczenia o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku. Wprowadzono również regulację, której celem jest zapewnienie równomiernych zapisów na dyżury w prowadzonych w danych powiatach punktach nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Wzmocnione też zostało bezpieczeństwo i tajemnica udzielonej pomocy. Umożliwiono osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, skorzystanie z usług nieodpłatnej mediacji poza punktem lub za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

1. Stosownie do treści art. 4 ust. 1 i w związku z uchyleniem ust. 2 w art. 3 ustawy z nieodpłatnej pomocy prawnej mogą skorzystać osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, pod warunkiem, że w ciągu ostatniego roku nie zatrudniały innych osób.

2. W myśl art. 4 ust. 2 ustawy wszystkie osoby, które chciałyby skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej, mają obowiązek złożenia pisemnego oświadczenia o niemożności ponoszenia kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Jeśli chodzi o objętych zakresem pomocy przedsiębiorców – osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, które w ciągu ostatniego roku nie zatrudniały innych osób – mają one dodatkowo obowiązek złożenia oświadczenia o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku. Oświadczenia składa się w formie pisemnej osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

3. Zgodnie jednak z art. 28a ustawy (obowiązuje z mocą od 13 marca 2020 r.) w czasie epidemii, a także stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu nadzwyczajnego, w razie wykonywania zadań wynikających z ustawy za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość oraz poza lokalem punktu, nie jest wymagane złożenie oświadczeń.

4. Z art. 8 ust. 4 ustawy wynika, że prowadząc rejestrację zgłoszeń, dąży się do równomiernej rejestracji zgłoszeń osób uprawnionych odpowiednio do dyżurów w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej lub w punktach nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w danym powiecie.

5. Zgodnie z art. 7 ust. 1a ustawy karta pomocy jest dokumentowana drogą elektroniczną za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Karta pomocy zawierająca część obejmującą opinię osoby uprawnionej o udzielonej pomocy może być przekazywana przez osoby uprawnione poprzez wypełnienie ankiety w miejscu świadczenia pomocy lub przekazywana drogą elektroniczną bezpośrednio do urzędu starostwa powiatowego.

6. W art. 7 ust. 1 ustawy wskazano, że w karcie pomocy nie podaje się danych osobowych osoby uprawnionej, które mogą bezsprzecznie identyfikować osobę.

7. W zmienionym art. 7 ust. 3 pkt 2 ustawy zawarto regułę, zgodnie z którą adwokat lub radca prawny do dziesiątego dnia następnego miesiąca kalendarzowego przekazuje oświadczenie, o którym mowa w art. 4 ust. 2, w sposób uniemożliwiający powiązanie go z kartą pomocy, w szczególności po usunięciu oznaczenia dnia złożenia oświadczenia.

8. Znowelizowany art. 8 ust. 8 ustawy wprowadza możliwość skorzystania z usług nieodpłatnej mediacji poza punktem lub za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość przez osoby ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się.

II. Dla wykonawców – zmiany obowiązują od 16 maja 2020 r.

Z perspektywy wykonawców nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wprowadzone do ustawy zmiany przepisów wiążą się z funkcjonowaniem systemu teleinformatycznego wspomagającego realizację zadań wynikających z ustawy i ich dokumentowanie. Gwarantują one także bezpieczeństwo danych osobowych zarówno osób zaangażowanych w realizację zadań wynikających z ustawy jak korzystających z nieodpłatnej pomocy.

Znowelizowane przepisy wzmacniają także ochronę tajemnicy związanej ze świadczoną nieodpłatną pomocą prawną przez adwokatów i radców prawnych w ten sposób, że materialny ślad wizyty osoby uprawnionej, jakim jest oświadczenie o niemożności poniesienia kosztów odpłatnej pomocy prawnej oraz o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku, który przekazywany jest do starosty do dziesiątego dnia następnego miesiąca kalendarzowego, jest pozbawiany cech pozwalających na powiązanie oświadczenia z udzieloną pomocą.

1. Art. 7a ust. 1 ustawy stanowi, że Minister Sprawiedliwości prowadzi centralny system teleinformatyczny do obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej;

2. W systemie, zgodnie z art. 7a ust. 2 ustawy, przetwarzane są dane osób zgłaszających się na wizytę, osób udzielających nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczących nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, osób reprezentujących organizacje pozarządowe, okręgowe rady adwokackie lub rady okręgowe izb radców prawnych, pracowników urzędów starostw powiatowych i urzędów wojewódzkich, doradców wykonujących recenzje, o których mowa w art. 11d ust. 11, a także osób, które ukończyły szkolenie, o którym mowa w art. 11a ust. 1, oraz kurs doszkalający, o którym mowa w art. 11a ust. 2, i otrzymały stosowne zaświadczenia.

3. W myśl art. 7a ust. 3 ustawy, administratorami danych osobowych przetwarzanych w systemie są: Minister Sprawiedliwości, starostowie oraz wojewodowie, w zakresie realizowanych zadań wynikających z ustawy. Dane są przetwarzane przez okres 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym zakończono realizację zadań wynikających z ustawy, z wyjątkiem danych osobowych osób zgłaszających się na wizytę, które przetwarzane są przez okres roku od zakończenia roku kalendarzowego, w którym udzielono nieodpłatnej porady prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

4. Karta pomocy jest dokumentowana drogą elektroniczną za pośrednictwem systemu teleinformatycznego (art. 7 ust. 1a zdanie pierwsze ustawy).

5. Adwokat lub radca prawny do dziesiątego dnia następnego miesiąca kalendarzowego dokumentuje w systemie teleinformatycznym kartę pomocy, z wyjątkiem części obejmującej opinię osoby uprawnionej o udzielonej pomoc (art. 7 ust. 3 pkt 1 ustawy).

6. Art. 7 ust. 3 pkt 2 ustawy – wprowadza wymóg przekazywania oświadczenia, o którym mowa w art. 4 ust. 2, w sposób uniemożliwiający powiązanie go z kartą pomocy, w szczególności po usunięciu oznaczenia dnia złożenia oświadczenia.

7. Art. 7 ust. 1 stanowi, że wykonawcy mają obowiązek dokumentowania każdego przypadku udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego przez podanie w szczególności informacji dotyczących zgłoszonej sprawy i udzielonej pomocy, dziedziny prawa, której dotyczyła ta pomoc, kategorii sprawy, formy udzielonej pomocy, czasu poświęconego na jej udzielenie i liczby wizyt osoby uprawnionej w tej samej sprawie, ogólnych informacji o osobie uprawnionej dotyczących w szczególności wieku, płci, wykształcenia, dochodu, gospodarstwa domowego i miejsca zamieszkania oraz danych dotyczących punktu, osoby udzielającej pomocy i daty jej udzielenia. Karta pomocy zawiera część obejmującą opinię osoby uprawnionej o udzielonej pomocy. Wypełnienie przez osobę uprawnioną tej części karty pomocy, w tym podanie numeru telefonu w celu zasięgnięcia dalszej opinii, jest uzależnione od zgody osoby uprawnionej. W karcie pomocy nie podaje się danych osobowych osoby uprawnionej, które mogą bezsprzecznie identyfikować osobę.

III. Dla starostów – wprowadzone z dniem 16 maja 2020 r. przepisy związane ze sprawozdawczością będą miały zastosowanie do sprawozdań za kolejne kwartały 2020 r. (począwszy od sprawozdania za II kwartał 2020 r.), które mają zostać złożone do końca miesiąca następującego po zakończeniu kwartału.

Dopuszcza się możliwość przekazania przez starostę wojewodzie informacji pochodzących z 3% kart pomocy w informacji zbiorczej za kolejny okres sprawozdawczy (kolejny kwartał) – jako statystycznie nieistotnych.

Uproszczone zostały – w związku z wdrożeniem systemu teleinformatycznego do obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej – zasady sprawozdawczości z wykonywania zadań wynikających z ustawy. Starostowie obowiązani zostali na terenie swojego powiatu dążyć do równomiernego obciążenia zadaniami punktów.

1. Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy dopuszcza się przekazanie informacji pochodzących z 3% kart pomocy, o których mowa w art. 7 ust. 1, w informacji zbiorczej za kolejny kwartał.

2. W myśl art. 12 ust. 2 ustawy starosta może upoważnić wicestarostę, poszczególnych członków zarządu powiatu lub pracowników starostwa do przekazania w jego imieniu zbiorczej informacji, o której mowa w ust. 1.

 3. Zgodnie natomiast z art. 12 ust. 3 ustawy, potwierdzenie przez starostę lub osobę, o której mowa w ust. 2, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 7a ust. 1, gotowości sporządzonej zbiorczej informacji, o której mowa w ust. 1, jest równoznaczne z oświadczeniem starosty o kompletności i prawidłowości danych zawartych w zbiorczej informacji z udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim na terenie powiatu.

4. Z art. 8 ust. 4 ustawy wynika, że prowadząc rejestrację zgłoszeń, dąży się do równomiernej rejestracji zgłoszeń osób uprawnionych odpowiednio do dyżurów w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej lub w punktach nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w danym powiecie.

IV. Dla wojewodów – wprowadzone z dniem 16 maja 2020 r. przepisy związane ze sprawozdawczością będą miały zastosowanie do zliczeń zbiorczych informacji za kolejne kwartały 2020 r. (począwszy od zbiorczego zliczenia za II kwartał 2020 r.), które mają zostać złożone do końca miesiąca następującego po zakończeniu kwartału.

Z perspektywy wojewodów istotne zmiany w ustawie wiążą się ze sposobem sporządzania i przekazywania Ministrowi Sprawiedliwości zliczenia zbiorczych informacji. Sprawozdawczość wojewodów została uproszczona. Znowelizowany art. 12 ust. 4 przewiduje odpowiednie stosowanie ust. 2 i 3 do sporządzenia i przekazywania Ministrowi Sprawiedliwości zliczenia zbiorczych informacji przez właściwego wojewodę. Zgodnie z ustawą potwierdzenie przez starostę lub osobę, o której mowa w ust. 2, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 7a ust. 1, gotowości sporządzonej zbiorczej informacji, o której mowa w ust. 1, jest równoznaczne z oświadczeniem starosty o kompletności i prawidłowości danych zawartych w zbiorczej informacji z udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim na terenie powiatu.

KOMUNIKAT W ZWIĄZKU Z OPRACOWANIEM ZALECEŃ MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI I GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO

Komunikat w związku z opracowaniem Zaleceń Ministra Sprawiedliwości i Głównego Inspektora Sanitarnego dla funkcjonowania punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w związku z zapobieganiem oraz zwalczaniem zakażenia wirusem SARS-CoV2 i rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej wywołanej wirusem

Dodany na mocy art. 29 pkt 7 ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. z 2020 r. poz. 875) przepis art. 28a ustawy z 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 294 ze zm., Dz.U. z 2020 r. poz.) wprowadza możliwość udzielania nieodpłatnej pomocy za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość oraz poza lokalem punktu. Biorąc pod uwagę zmieniającą się sytuację epidemiczną, w tym stopniowe zmniejszanie obostrzeń związanych z zagrożeniem epidemicznym, a także sytuację epidemiczną na danym obszarze kraju, decyzja o zakończeniu zdalnego udzielania pomocy, czyli powrocie do konwencjonalnego (tj. stacjonarnie w punktach) świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego – należy do starostów i prezydentów miast na prawach powiatu.

Decyzja powinna być podjęta z rozwagą, z uwzględnieniem aktualnego na danym terenie zagrożenia epidemicznego i prognoz co do rozwoju sytuacji. Powinna uwzględniać również potrzeby lokalnej społeczności oraz możliwości zapewnienia odpowiedniego bezpieczeństwa realizacji zadań objętych ustawą w warunkach stacjonarnych, w tym wyposażenia punktów w środki ochrony osobistej dla wykonawców, jak i osób korzystających z pomocy. Przed podjęciem decyzji przez starostów i prezydentów miast na prawach powiatów, założenia co do rozwoju sytuacji epidemicznej muszą być przyjmowane w sposób ostrożny, a priorytetem powinna być przede wszystkim troska o bezpieczeństwo zarówno osób zaangażowanych w udzielanie pomocy, jak i beneficjentów pomocy.

Należy mieć na uwadze, że gdy w ocenie starosty lub prezydenta miasta na prawach powiatu sytuacja pozwoli już na udzielanie pomocy stacjonarnie w punktach, jej faktyczne świadczenie będzie musiało odbywać się ze świadomością, że wciąż istnieje zagrożenie epidemiczne, które wymaga podjęcia dodatkowych działań zwiększających bezpieczeństwo.

Dlatego zachodzi konieczność odpowiedniej organizacji i zapewnienia funkcjonowania punktów, z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych, kadrowych, informatycznych i logistycznych. Należy również zachować aktualnie obowiązujące zasady bezpieczeństwa, wynikające z obowiązujących przepisów prawa.

Mając na względzie powyższe Minister Sprawiedliwości i Główny Inspektor Sanitarny opracowali załączone poniżej Zalecenia dla funkcjonowania punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w związku z zapobieganiem oraz zwalczeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej wywołanej wirusem z dnia 9 czerwca 2020 r., które mają na celu służyć pomocą starostom i prezydentom miast na prawach powiatów w organizacji udzielania nieodpłatnej pomocy stacjonarnie w punktach w trudnym czasie epidemii z poszanowaniem bezpieczeństwa beneficjentów pomocy i wszystkich osób zaangażowanych w jej udzielanie.

Powyższe komunikaty można znaleźć pod następującymi linkami:

https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/aktualnosci/news,14914,komunikat-w-zwiazku-ze-zmiana-przepisow-ustawy-o.html

https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/aktualnosci/news,14913,zestawienie-zmian-w-ustawie-o-nieodplatnej-pomocy.html

https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/aktualnosci/news,14915,komunikat-w-zwiazku-z-opracowaniem-zalecen.html

 

-----------------------------------

Informacje dotyczące nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i nieodpłatnej mediacji.

KOMUNIKAT W ZWIĄZKU Z ZAGROŻENIEM COVID-19

 

 

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w dniach 21 luty-28 lutego 2020 r.

Lokalny punkt pomocy pokrzywdzonym przestępstwem w Wałbrzychu

 Informacje o darmowej pomocy prawnej: 

 Darmowa pomoc prawna - BIP Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu

 Portal informacyjny o darmowej pomocy prawnej


Nieodpłatna pomoc prawna dla mieszkańców Wałbrzycha.

Pomoc prawna przysługuje:

Wg Ustawy do darmowej pomocy prawnej uprawnione są wyłącznie osoby fizyczne, które spełniają jeden z poniższych kryteriów (art. 4 ust. 1 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej):

 • osoby, które nie ukończyły 26 roku życia,
 • osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,
 • osoby, które ukończyły 65 lat,
 • osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
 • kombatanci,
 • weterani,
 • zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.

Pomoc prawna polega na:

 • poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach,
 • wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego,
 • pomocy w sporządzeniu wymagającego wiedzy prawniczej projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielania pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w postępowaniach przygotowawczym lub sądowym i pism w postępowaniu sądowo - administracyjnym.
 • sporządzaniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.

Pomoc nie będzie obejmowała spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia. 

W Wałbrzychu od 1 stycznia 2016 r. funkcjonuje 5 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej zlokalizowanych w następujących miejscach:

 

Nieodpłatna obsługa prawna prowadzona przez adwokatów i radców prawnych wskazanych przez Okręgową Radę Adwokacką i Radę Okręgową Izby Radców Prawnych

 Dzień

 Godzina

Lokalizacja punktu

 

od poniedziałku do piątku

1300-1700

Pl. Magistracki 1, 58-300 Wałbrzych, suterena pok nr 3, punkt przeniesiony z ul. Limanowskiego 9 na czas remontu (adwokat)
tel. 519-692-996

900-1300

ul. Kopernika 2, 58-300 Wałbrzych pok. 20 (radca prawny)
tel. 74/665-52-53

 

Nieodpłatna obsługa prawna prowadzona przez organizację pozarządową wyłonioną w drodze otwartego konkursu ofert - Fundację w Służbie Wsi we Wrocławiu

900-1300

Pl. Magistracki 1, 58-300 Wałbrzych, suterena pok nr 3, punkt przeniesiony z ul. Limanowskiego 9 na czas remontu (adwokat)
tel. 519 692 996

1300-1700

ul. Kopernika 2, 58-300 Wałbrzych, pok. 20 (adwokat) tel. 74/665-52-53

1200-1600

ul. Hirszfelda 4, 58-309 Wałbrzych - parter (adwokat) tel. 74/666-10-21


Pomoc dla pokrzywdzonych przestępstwem

Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka w Ministerstwie Sprawiedliwości informuje o możliwości skorzystania z bezpłatnej pomocy dla osób pokrzywdzonych przestępstwem, finansowaną ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

Pomoc świadczona jest na terenie całego kraju, w każdym województwie pomocy dla pokrzywdzonych udziela co najmniej jeden lub kilka Podmiotów do których osoby pokrzywdzone mogą się zwrócić w celu udzielenia pomocy specjalistycznej; prawnej, psychologicznej czy też pomocy materialnej, a mianowicie: 

pkt 1) organizowanie i finansowanie pomocy prawnej,
pkt 2) pokrywanie kosztów związanych z psychoterapią lub pomocą psychologiczną, w tym organizowanie i finansowanie pomocy przez osobę pierwszego kontaktu;
pkt 3) pokrywanie kosztów świadczeń zdrowotnych, wyrobów medycznych, w tym przedmiotów ortopedycznych oraz środków pomocniczych, jeżeli jest to niezbędne w procesie leczniczym doznanego uszczerbku na zdrowiu wynikającego z przestępstwa lub jego następstw;
pkt 4) pokrywanie kosztów związanych z edukacją ogólnokształcącą i zawodową, także na zasadach indywidualnego kształcenia, odpowiednio do wieku i potrzeb edukacyjnych osób uprawnionych;
pkt 6) finansowanie okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych za lokal mieszkalny, do którego osoba uprawniona posiada tytuł prawny, a lokal mieszkalny nie jest użytkowany przez inne osoby;
pkt 8) finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej lub pokrywanie kosztów transportu związanych z uzyskiwaniem świadczeń i regulowaniem spraw określonych w pkt 1–7;
pkt 9) pokrywanie kosztów żywności lub bonów żywnościowych;
pkt 10) pokrywanie kosztów zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej.

Portal dla osób pokrzywdzonych przestępstwem 


Sąd Rejonowy w Wałbrzychu uprzejmie informuje, że  w ramach projektu finansowanego ze środków Funduszu Sprawiedliwości  utworzono Okręgowy Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Kłodzku (ul. Okrzei 11/2) oraz Lokalne Punkty Pomocy w Dzierżoniowie, Świebodzicach, Ząbkowicach Śląskich, Wałbrzychu i Boguszowie Gorcach.

Punkty świadczą nieodpłatną pomoc w następujących formach:

 1. udzielanie pomocy prawnej, w tym mediacje,
 2. pomoc psychologiczną i psychiatryczną,
 3. finansowanie kosztów świadczeń zdrowotnych, zakupu lekarstw i wyrobów medycznych,
 4. finansowanie kosztów związanych z kształceniem w szkołach, przedszkolach,  w żłobkach i klubach dziecięcych prowadzonych przez gminy,
 5. finansowanie szkoleń i kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe,
 6. pokrywanie kosztów zakwaterowania, dopłat do czynszu i opłat za media,
 7. pokrywanie kosztów żywności, zakupu odzieży, obuwia i środków czystości.

Wszystkie formy wsparcia będą prowadzone do 31 grudnia 2021 r., a pomoc udzielana jest osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom im najbliższym, a także świadkom i osobom im najbliższym.

 

Zachęcamy do skorzystania z pomocy osoby pokrzywdzone przestępstwem.

 

Szczegółowe informacje o realizowanym projekcie:

Okręgowy Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem

ul. Okrzei 11/2 w Kłodzku

tel. 517 601 656

e-mail: klodzko@pomoc-pokrzywdzonym.pl

Wykaz punktów pomocy i dane teleadresowe

Infolinii czynna całą dobę, tel. 508 962 007

Okręgowy Ośrodek Pomocy, ul. Okrzei 11/2 w Kłodzku, tel. 517 601 656

Lokalny Punkt Pomocy w Wałbrzychu, tel. 517 592 784

Lokalny Punkt Pomocy w Świebodzicach, tel. 513 856 116

Lokalny Punkt Pomocy Ząbkowicach Śląskich, tel. 517 932 524

Lokalny Punkt Pomocy w Boguszowie Gorcach, tel. 509 005 093

Lokalny Punkt Pomocy w Dzierżoniowie, tel. 509 281 371

Strona internetowa: www.pomoc-pokrzywdzonym.pl

Adres e-mail: klodzko@pomoc-pokrzywdzonym.pl


Jednocześnie chcemy poinformować że w związku z pandemią koronawirusa i stanu zagrożenia epidemiologicznego Ośrodek i Lokalne Punkty Pomocy pokrzywdzonym pracują w trybie zdalnym. Pomoc udzielana jest elektronicznie i telefonicznie.


Pliki do pobrania