Skargi i wnioski

Tryb składania i rozpatrywania skarg i wniosków dotyczących działalności
Sądu Rejonowego w Wałbrzychu.

 

1. Skargi i wnioski przyjmuje Biuro Podawcze Sądu Rejonowego
w Wałbrzychu, mieszczące się w budynku Sądu przy ul. Słowackiego 11A,
58-300 Wałbrzych.

2. Skargi i wnioski mogą być wnoszone:
1) na piśmie osobiście lub listownie;
2) za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres:

 administracja@walbrzych.sr.gov.pl;
3) w formie ustnej do protokołu;
4) faksem na numer  (74) 84-23-025.
5) poprzez ePUAP (Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej) - zakładka ePUAP;

 

3. Skarga lub wniosek powinna zawierać w szczególności:
1) datę wniesienia skargi lub wniosku;
2) imię i nazwisko lub nazwę oraz adres skarżącego lub wnioskodawcy;
3) zwięzłą treść skargi lub wniosku;
4) w razie potrzeby sygnaturę akt sprawy, której dotyczy skarga lub wniosek;
5) podpis skarżącego lub wnioskodawcy.

4. Na żądanie skarżącego lub wnioskodawcy pracownik przyjmujący skargę lub wiosek potwierdza ich przyjęcie.


5. Jeżeli na podstawie treści skargi lub wniosku nie można należycie ustalić ich przedmiotu, a w szczególności sprawy, której dotyczą, skarżący lub wnioskodawca zostanie wezwany do uzupełnienia skargi lub wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania. Nieuzupełnienie braków w terminie spowoduje pozostawienie skargi lub wniosku bez rozpatrzenia.


6. Skargi i wnioski rozpatruje się bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie miesiąca od daty ich wpływu.


7. Skargi i wnioski, w zakresie dotyczącym działalności sądu, w dziedzinie w której sędziowie są niezawiśli, nie podlegają rozpatrzeniu. Organ sądu, do którego taka skarga lub wniosek zostały skierowane, zawiadamia skarżącego o przyczynach odmowy rozpatrzenia skargi. Jeżeli jednak skarga dotyczy czynności sądu podlegającej zaskarżeniu w toku instancji, organ ten jest obowiązany niezwłocznie przekazać skargę do akt sprawy, której skarga dotyczy, zawiadamiając o tym skarżącego.


8. Skargi lub wnioski dotyczące czynności sądu jeszcze niedokonanych, należących do dziedziny, w której sędziowie są niezawiśli, podlegają niezwłocznemu przekazaniu do akt postępowania, którego dotyczą.

 


9. Skargi lub wnioski zawierające treści znieważające lub słowa powszechnie uznawane za obelżywe pozostawia się bez rozpatrzenia, zawiadamiając o tym skarżącego lub wnioskodawcę, z podaniem przyczyny pozostawienia skargi lub wniosku bez rozpatrzenia.

 

Organ właściwy do rozpatrzenia skarg i wniosków:

 
10. Organem właściwym do rozpatrzenia skarg i wniosków, stosownie do art. 41 b ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych ( Dz. U. 2013.427 z późn. zm.) jest Prezes Sądu Rejonowego w  Wałbrzychu.

Skargi należy kierować na adres:

Prezes Sądu Rejonowego w Wałbrzychu

Ul. Słowackiego 10

58-300 Wałbrzych

lub drogą elektroniczną na adres: administracja@walbrzych.sr.gov.pl;

11. Jeżeli skarga lub wniosek dotyczą działalności sądu okręgowego i sądu rejonowego, organem właściwym do rozpatrzenia jest prezes sądu okręgowego. Jeżeli skarga lub wniosek dotyczą działalności sądu apelacyjnego i okręgowego, organem właściwym do rozpatrzenia jest prezes sądu apelacyjnego.


12. Organem właściwym do rozpatrzenia skargi dotyczącej działalności prezesa sądu rejonowego jest prezes sądu okręgowego, działalności prezesa sądu okręgowego – prezes sądu apelacyjnego, a działalności prezesa sądu apelacyjnego – Krajowa Rada Sądownictwa. 


13. Skarga w zakresie, w jakim zawiera wniosek o pociągnięcie sędziów do odpowiedzialności dyscyplinarnej podlega niezwłocznie przekazaniu właściwemu rzecznikowi  dyscyplinarnemu albo zastępcy rzecznika dyscyplinarnego. Rzecznik, po wstępnym wyjaśnieniu okoliczności podniesionych w skardze, może podjąć czynności dyscyplinarne z własnej inicjatywy. O sposobie załatwienia skargi rzecznik dyscyplinarny zawiadamia skarżącego oraz organ, który przekazał mu skargę. 
  
Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. 2013.427 ze zm.) art. 41 § 1 1-4, 41b § 1-4 i 41c § 1 i 2 (wyciąg z ustawy) 
  • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie skarg i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych (Dz.U.2012.524) 
  • w zakresie nieunormowanym w w/w przepisach rozpoznanie skarg i wniosków podlega regułom zawartym w ustawie z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 j.t.). 

 

Rejestr zmian dla: Skargi i wnioski

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Wałbrzychu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2017-12-19
Publikacja w dniu:
2017-12-19
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Wałbrzychu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2017-05-05
Publikacja w dniu:
2017-05-05
Opis zmiany:
b/d